Garantie de buna-executie (Performance Bond)

De ce o astfel de asigurare? Pentru a se putea Beneficiarul sa se protejeze fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale semnate cu Contractorul.

Caracteristici:

  • Asigurati: firme de constructii, firme de proiectare, de servicii.
  • Beneficiar: beneficiar de constructii / montaj de lucrari care urmeaza sa fie realizate; autoritatile publice.
  • Perioada de expunere: pana la 36 luni; rar si numai cu acceptul reasiguratorului leader, perioada poate fi prelungita pana la 60 de luni.
  • Plata prima: unica, in avans.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Constructorul/Furnizorul/Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in executarea contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege (intarzierea lucrarilor, lucrari care nu corespund calitativ, etc.).

In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei pentru buna executie, executantul este obligat sa il despagubeasca pe achizitor integral.

Conform prevederilor legale garantia de buna executie poate fi constituita in urmatoarele moduri:

  • scrisoare de garantie bancara emisa de catre o banca din Romania sau UE,
  • asigurare de garantie de buna executie emisa de catre o societate de asigurari din Romania.

Cat costa asigurarea de garantie de buna executiePrima de asigurare se stabileste in functie de valoarea contractului, valoarea garantiei, perioada de valabilitate a asigurarii, cerintele beneficiarului mentionate in contractual de baza, experienta antreprenorului.

Valoarea garantiei: 5% – 20% din valoarea Contractului.

Perioada de valabilitate a garantiei: Perioada de executie a lucrarilor, de la data emiterii si pana la:

  • Data Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, dar nu mai mult de 2 ani, daca garantia acopera numai perioada de executie a lucrarilor;
  • Data Procesului Verbal de Receptie Finala, dar nu mai mult de 2 ani + 5 ani, daca garantia acopera perioada de executie si perioada de intretinere.

Cazuri de culpa care atrag executarea garantiei:

Asiguratorul va plati o despagubire Beneficiarului in cazul in care contractul se reziliaza din culpa Asiguratului inainte de finalizarea executiei sau nu remediaza viciile/defectiunile constatate la receptie sau in perioada de garantie post-executie (daca garantia de buna executie include si garantia de intretinere/ mentenanta) si nu despagubeste Beneficiarul cu sumele cuvenite in aceste situatii (penalitati, daune interese, valoarea facturilor de remediere efectuate de alti executanti).

Valoarea despagubirii: Cota parte din valoarea garantiei, corespunzatoare ponderii valorii lucrarilor neexecutate in total valoare contract si/sau valoarea facturilor de remediere a defectiunilor si/sau contravaloarea penalitatilor/ daunelor interese calculate conform prevederilor contractului, dar nu mai mult decat valoarea garantiei.

Newsletter

Subscribe to our newsletter: